New Page 1

    FAALİYET ALANLARI

 

Vakfımızın faaliyet alanları ;

Türk medeniyetlerinin egemen olduğu coğrafyalardaki Türk ve akraba toplulukları arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda araştırmalar, belgeseller ve sosyal faaliyetler yapmak veya yaptırmak ve dokümanlar hazırlamak, yayımlamak veya bu çalışmalara katkıda bulunmak,

Üyelerini, eş ve çocuklarını, akraba topluluklarını ve ilgili kamuoyunu sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda bilgilendirmek, eğitmek, yetiştirmek ve bunun için merkezler açmak, kiralamak, satın almak, konferans, açık oturum, seminer, sempozyum, çalıştay ve panel gibi etkinliklerde bulunmak.

Bu konularda Milli ve Dini günlerinde özel etkinlikler yapmak.

Yazılı ve görsel dökümanlar hazırlamak, hazırlatmak, film, video, televizyon, radyo ve internet yayınlarını hazırlamak, hazırlatmak gerekli stüdyo ve merkezler kurmak ve yayın yapmak,

Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel ve siyasi alanda, yurt içi ve yurt dışı imkânları araştırmak, bu yöndeki girişimleri, fikirleri ve projeleri teşvik etmek, desteklemek ve çalışmalar yapmak, yaptırmak,

Ayrıca vakfın amacına uygun olan konularda özel ve tüzel girişimcilerin iş geliştirme ve kapasite artırma konularında girişimcilere bu tür projelere ve aktivitelere katkı ve destek sağlamak,

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için özel ve kamu alanlarında ulusal ve uluslararası boyutlarda, her türlü sektörel etüt ve çalıştayı yapmak, faaliyetler organize etmek, yapılan faaliyetlere iştirak etmek, desteklemek, uluslararası konferanslara ve çalışmalara katılmak,

Amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, internet, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak, bunları kullanmak yayın yapmak veya yaptırmak,

Basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler, radyo ve Tv istasyonları için programlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak,

Sosyal kültürel ve ekonomik alanlarda toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, kongreler ve paneller düzenlemek, düzenletmek, yerli ve yabancı kongrelere katılmak,

TDPV bünyesinde Tarih, Edebiyat, Kültür, Folklor ve Bilimsel konularda kütüphane ve bilgi bankası kurmak, bu merkezler arasında elektronik ağ kurmak ve sosyal medyayı ortak kullanma imkânını sağlamak,

Türk ve İslam kimliğini belirleyen sosyal ve kültürel zenginliklerimizin belirlenmesine, geliştirilmesine ve topluma kazandırılmasına katkı yapmak,

Vakıf amacıyla örtüşen faaliyetlerde, Türk Dünyası coğrafyasında; dil bilimi, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda çalışan, proje üreten ilim ve fikir adamlarına, köşe yazarlarına, gazetecilere, akademisyenlere, öğretmenlere ve öğrencilere, maddi ve manevi her türlü yardım ve katkıda bulunmak,

Vakıf amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve her türlü tasarrufta bulunmak, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, kullanım hakkını almak veya irtifak hakkı tesis ettirmek,

Amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yardım toplamak, bağış almak ve vermek, şartlı veya şartsız ölüme bağlı tasarrufları kabul etmek,

A
maç ve çalışma alanına giren konularda, özel ve tüzel kişiliklerle, Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak veya vakıf olarak projeler hazırlamak, yürütmek ve gerçekleştirmek,

Mevzuatın öngördüğü ve uygun bulduğu hallerde yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım almak ve/veya vermek,

maç ve çalışma konularına yönelik olarak kredi almak, borçlanmak veya borçlanma için her türlü hukukî icraat ve işlemi yapmak,

Vakıf merkezinde veya çalışma alanlarında, sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş eşya ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Vakıf ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, uluslararası ithalat ve ihracat yapmak,

Üyelerinin yararlanmaları için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, çalıştırmak veya çalıştırtmak,

Üyeleri veya ilgili kişiler arasında amaçlı seyahat, yemekli toplantı, konferans, konser, tiyatro, sergi, spor etkinlikleri, gezi gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, düzenletmek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde veya yurt dışında sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf veya federasyon kurmak, bunlara katılmak veya yardımlaşmak,

Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yapmak ve yürütmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak, gerekli görülen yerlerde temsilci, şube veya temsilcilikler açmak.

 

ANASAYFA  I  KURUMSAL  I  FAALİYETLER  I  HABERLER  I  FOTOĞRAFLAR  I  VİDEOLAR  I  BASINDAN  I  ÜYELER  I  İLETİŞİM 

 

 
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı
Adres: Kavaklıdere Mahallesi Havuzlu Sokak No : 4 / 8 Çankaya - ANKARA
Tel : 0090 312 229 04 00 - bilgi@turkdunyasiparlamenterleri.org

Tüm Hakları Saklıdır  © 2015 TDPV