||| S O N  D A K İ K A

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER VAKFI SENEDİ

VAKFIN ADI:

Madde 1-Vakfın adı Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’dır. Kısa olarak “TDPV “seklinde adlandırılacak.

İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ ve ADRESİ:

Madde 2- Vakfın merkezi, Ankara İli, Çankaya İlçesinde olup, adresi Anıttepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi Sipahi Apartmanı No:29/1’ dir.

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile yurt içinde veya dışında şube veya temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde 3- TDPV, Türk Dünyası ve akraba toplulukları arasında sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik işbirliğini artırmak, ortak tarihimizden gelen dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek kültürel zenginliklerimizin tanıtılmasına katkıda bulunmak, iletişimi sağlamak, güçlendirmek, birbirlerini daha yakından tanımalarına imkan sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İnsan hak ve özgürlükleri konusunda hiçbir ayrım gözetmeksizin insan hak ve değerlerinin her alanda ve her yerde korunması, geliştirilmesi, uygulanması ve çevre bilincinin geliştirilmesi hususlarında faaliyetler yapmaktır. Türk birliğinin ve İslam birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

VAKFIN ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYET ALANLARI:

Madde 4- Vakfın faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir.

4.1) Türk medeniyetlerinin egemen olduğu coğrafyalardaki Türk ve akraba toplulukları arasında sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda araştırmalar, belgeseller ve sosyal faaliyetler yapmak veya yaptırmak ve dokümanlar hazırlamak, yayımlamak veya  bu çalışmalara katkıda bulunmak,

4.2) Üyelerini, eş ve çocuklarını, akraba topluluklarını ve ilgili kamuoyunu sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda bilgilendirmek, eğitmek, yetiştirmek ve bunun için merkezler açmak, kiralamak, satın almak, konferans, açık oturum, seminer, sempozyum, çalıştay ve panel gibi etkinliklerde bulunmak.

Bu konularda Milli ve Dini günlerinde özel etkinlikler yapmak.

 

4.3)Yazılı ve görsel dökümanlar hazırlamak, hazırlatmak, film, video, televizyon, radyo ve internet yayınlarını hazırlamak, hazırlatmak gerekli stüdyo ve merkezler kurmak ve yayın yapmak,

4.4) Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel ve siyasi alanda, yurt içi ve yurt dışı imkânları araştırmak, bu yöndeki girişimleri, fikirleri ve projeleri teşvik etmek, desteklemek ve çalışmalar yapmak, yaptırmak,

4.5) Ayrıca vakfın amacına uygun olan konularda özel ve tüzel girişimcilerin iş geliştirme ve kapasite artırma konularında girişimcilere bu tür projelere ve aktivitelere katkı ve destek sağlamak,

4.6) Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için özel ve kamu alanlarında ulusal ve uluslararası boyutlarda, her türlü sektörel etüt ve çalıştayı yapmak, faaliyetler organize etmek, yapılan faaliyetlere iştirak etmek, desteklemek, uluslararası konferanslara ve çalışmalara katılmak,

4.7) Amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, internet, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak, bunları kullanmak yayın yapmak veya yaptırmak,

4.8) Basın yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler, radyo ve Tv istasyonları için programlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak,

4.9) Sosyal kültürel ve ekonomik alanlarda toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, kongreler ve paneller düzenlemek, düzenletmek, yerli ve yabancı kongrelere katılmak,

4.10) TDPV bünyesinde Tarih, Edebiyat, Kültür, Folklor ve Bilimsel konularda kütüphane ve bilgi bankası kurmak, bu merkezler arasında elektronik ağ kurmak ve sosyal medyayı ortak kullanma imkânını sağlamak,

4.11) Türk ve İslam kimliğini belirleyen sosyal ve kültürel zenginliklerimizin belirlenmesine, geliştirilmesine ve topluma kazandırılmasına katkı yapmak,

4.12) Vakıf amacıyla örtüşen faaliyetlerde, Türk Dünyası coğrafyasında; dil bilimi, sosyal, kültürel ve ekonomik konularda çalışan, proje üreten ilim ve fikir adamlarına, köşe yazarlarına, gazetecilere, akademisyenlere, öğretmenlere ve öğrencilere, maddi ve manevi her türlü yardım ve katkıda bulunmak,

4.13) Vakıf amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve her türlü tasarrufta bulunmak, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, kullanım hakkını almak veya irtifak hakkı tesis ettirmek,

4.14) Amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için  ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yardım toplamak, bağış almak ve vermek, şartlı veya şartsız ölüme bağlı tasarrufları kabul etmek,

4.15) Amaç ve çalışma alanına giren konularda, özel ve tüzel kişiliklerle, Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak veya vakıf olarak projeler hazırlamak, yürütmek ve gerçekleştirmek,

4.16) Mevzuatın öngördüğü ve uygun bulduğu hallerde yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım almak ve/veya vermek,

4.17) Amaç ve çalışma konularına yönelik olarak kredi almak, borçlanmak veya borçlanma için her türlü hukukî icraat ve işlemi yapmak,

4.18) Vakıf merkezinde veya çalışma alanlarında, sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş eşya ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

4.19) Vakıf ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, uluslararası ithalat ve ihracat yapmak,

4.20) Üyelerinin yararlanmaları için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, çalıştırmak veya çalıştırtmak,

4.21) Üyeleri veya ilgili kişiler arasında amaçlı seyahat, yemekli toplantı, konferans, konser, tiyatro, sergi, spor etkinlikleri, gezi gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, düzenletmek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

4.22) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde veya yurt dışında sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf veya federasyon kurmak, bunlara katılmak veya yardımlaşmak,

4.23) Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yapmak ve yürütmek,

4.24) Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak, gerekli görülen yerlerde temsilci, şube veya temsilcilikler açmak.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER: 

Madde 5- 

5.1)Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,

5.2) Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya,

5.3) Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip almaya, satmaya, yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabul etmeye,

5.4) Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, yürütülen projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,

5.5) Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,

Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakıf, üst maddelerde sayılan amaçlarının gerçekleştirilmesinde gerekli iş ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde gönüllü kişi ve kuruluşlarla her türlü iş birliği yaparak, gönüllülerin fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul vb. her türlü varlık, imkân ve yardımlarından faydalanır.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı, işbu senedin ekinde yer alan listedeki isim ve adresi bulunan kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan;nakit 60.000 Türk Lirası’ndan oluşmaktadır. Vakfa tahsis edilmiş olan nakit (Altmışbin) Türk Lirası, T.C. Ziraat bankası TBMM şubesine yatırılıp, hesap bloke edilmiştir.

Vakfın Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Mütevelli Heyeti

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu

4- Onur Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET:

Madde 8- Vakıf Mütevelli Heyeti ; kurucu vakıf mütevelli heyet üyeleri ile sonradan Mütevelli Heyet Üyesi seçilen kişilerden oluşur. Mütevelli Heyete üye kabulü, Mütevelli Heyet Üyelerin den en az 3’ünün veya Yönetim Kurulunun yazılı önerisi üzerine Mütevelli Heyet toplantısında oy çokluğu kabul kararı ile yapılır.

Mütevelli Heyet toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan Mütevelli Heyet üyelerinin üyeliği kendiliğinden sona erer. Mütevelli Heyet üyeliğinden istifa eden üye bir daha seçilemez.

Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı gerçek kişilerden oluşmaktadır.

Ayrıca, Türklerin ve Akraba Topluluklarının yaşadığı ülkelerde ve Türklerin azınlık olarak yaşadığı ülkeler ile Avrupa Birliği Ülkelerinde Parlamenter olma hakkını kazanmış olan kişilerden Yönetim Kurulunun yazılı önerisi veya en az 3 (üç) Mütevelli Heyet üyesinin teklifi ile Mütevelli Heyet toplantısında oy çokluğu kabul kararı ile seçilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 9- Mütevelli Heyeti, vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Mütevelli Heyet Başkanını ve Başkan Vekilini seçmek,

b) Vakfa yeni Mütevelli Heyeti Üyelerini seçmek,

c) Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,

c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek ve ibrası konusunda karar vermek,

e) Mütevelli, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

f) Vakıf Senedinde ilave ve değişiklik yapılmasını onaylamak,

g) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

i) Onur Kurulu üyelerini belirlemek,

j) Mütevelli Heyet Başkanı, Vakfın faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli görmesi halinde yeterince danışman ve koordinatör atamak,

k) Mütevelli Heyeti olağan üstü hallerde süresi dolmadan Yönetim Kurulunu görevden almak,

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI ZAMANI, DİVAN TEŞKİLİ VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Vakıf Mütevelli Heyeti toplantısı; olağan olarak yılda bir seçimsiz, 3 (üç) yılda bir seçimli olarak yapılır. Mütevelli Heyet ; ilk toplantısını vakfın tescilini müteakip 6 (altı) ay içerisinde yapar.

Mütevelli Heyet Toplantısı; Mütevelli Heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı Mütevelli Heyet üye sayısının 1/3 den az olamaz.

Mütevelli Heyet ayrıca gördüğü lüzum üzerine veya yönetim kurulunun talebi üzerine ya da üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Mütevelli Heyete talepte bulunmaları halinde 3 (üç) ay içinde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere e-posta ile ulaştırılır.

Vakıf Mütevelli Genel Kurulu için bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı, iki divan kâtibini seçer. Bu toplantıda Genel Kurul Gündem Maddeleri ve görüşülen hususlar kâtip üyeler tarafından tutanak haline getirilir ve üyeler tarafından imza altına alınır.

Mütevelli Heyetçe alınan kararlar toplantıya katılanların en az yarıdan bir fazlasının çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Mütevelli Heyet Başkanın oyu 2 oy sayılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak üye, Mütevelli Heyet üyelerinden birisini vekil tayin edebilir. Bir üye birden fazla üyeye vekâlet edemez.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, Mütevelli Heyet üye tamsayısının 3/5 dür.

YÖNETİM KURULU :

Madde 11- Yönetim Kurulu vakfın idari organıdırMütevelli Heyetçe 3 (üç) yıllığına seçilir. Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde yedek üyelerden tamamlanır. Mütevelli Heyet Üyelerinden herkes Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olabilir. Mütevelli Heyet üyesi olmayan kişilerin, Yönetim Kuruluna seçilmesi Mütevelli Heyetinden en az 3 (üç) kişinin yazılı teklifi ile olur.

Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyetçe 3 (üç) yıllığına seçilen 9 (dokuz) asil 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun en az 4 (dört’ü) Mütevelli Heyeti üyesi olmak üzere vakıf üyelerinden seçilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI USULÜ, ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 12- Yönetim Kurulu ilk toplantısında, vakıf genel merkezinde, en yaşlı yönetim kurulu üyesinin başkanlığında toplanır. Bu toplantıda Yönetim Kurulu Başkanını, 3 (üç) Başkan Yardımcısını, sekreteri ve muhasip üyeyi belirler, görev taksimi yapar.

Yönetim Kurulunun toplanmasından ve toplantı düzeninin sağlanmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantısı en az 4 (dört) üyenin katılımıyla yapılır. Toplantının en az 4 (dört) üyenin katılımıyla yapılması halinde kararlar oy birliği ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. Alınan kararlar; karar defterine yazılır, çekimser oy kullanılamaz. Karşı oyların gerekçeleri kararların altına yazılarak ilgilisince imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

Madde 13- Yönetim Kurulu; Vakfın amaç ve hedefleri doğrultusunda, Mütevelli Heyetçe alınan kararları uygulama organıdır. İdari bir organdır. Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu;

Vakfın gayesi doğrultusunda alınan her türlü kararın uygulanmasını sağlar.

Mütevelli Heyetçe onaylanan genel politikaların ışığında vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapar ve ödeme usullerini tespit eder.

Vakıf iç mevzuatında görev ve yetkilerini tanımlayarak İdari veya istişari görev yapacak idari ve sektörel komisyonları oluşturur ve İdari birimleri ve yetkilerini belirler ve çalıştırır.

Ülkemizde ve Madde 8’de adı geçen ülkeler ve akraba topluluklarında Parlamenter olma hakkını kazanmış olan gerçek kişiler arasından Mütevelli üye seçimi yapar. Seçilen üyelerin Mütevelli Heyet onayını müteakip üyelik kaydı yapılır.

Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

Vakıf tüzel kişiliği adına, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde hukuki, mali ve sair konularda girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayına mütakip atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

İlgili mevzuat ve Vakıf Senedi Hükümleri çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu gibi birimler açılması veya kapatılması hususunu Mütevelli Heyete sunar.

Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili yerlere gönderilmesini ve ilanını sağlar.

Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlıkları yapar ve bu konularla ilgili işlemleri yürütür.

Döneme ait Vakıf faaliyet raporunu hazırlar ve Mütevelli Heyetin ibrasına sunar.

Vakfın bilançolarını, çalışma programını ve kar-zarar cetvellerini hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar, stratejik plan ve yıllık bütçeyi hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya ve gayrimenkul defterlerinin tutulmasını sağlar.

Vakfa maddi manevi yardımı dokunanlara madalya, şilt, teşekkür belgesi ve benzeri ödülleri hazırlar ve verilmek üzere Mütevelli Heyete sunar.

Vakıf Senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yaparak Mütevelli Heyete sunar, boşalan Mütevelli Heyeti üyelikleri için teklifte bulunabilir.

Vakıf faaliyetleriyle ilgili iç mevzuatı hazırlar ve Mütevelli Heyete sunar.

İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Vakıf politikalarına, amaç ve hedeflerine yönelik yapılacak her türlü çalışma, araştırma, gerçekleştirme ve değişikliklere yönelik kararları almak, değerlendirmek ve karar vermek.

Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 14- Vakfı Mütevelli Heyeti temsil eder. Mütevelli Heyeti bu temsil yetkisini Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başkan yardımcısına veya Yönetim Kurulu Başkanına veya başkan yardımcısına devredebilir. Mütevelli Heyeti, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 15- Denetim kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet üyelerinden veya çoğunluğu oluşturmamak kaydıyla üye olmayanlardan 3 (üç) yıl için; 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üye olarak seçer. Denetim Kurulu üyeliği art arda 3 (üç) dönemden fazla yapılamaz.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyetine takdim eder.

ONUR KURULU:

Madde 16- 

a) Vakfın Onur Kurulu, ülkemizde veya Türk Dünyası veya Akraba Topluluklarında tanınmış siyaset ve devlet adamları, iş adamları, bilim adamları, sanatçılar gibi vakfımızın faaliyetlerine katkıda bulunacak kişilerden oluşur.

b) Onur Kurulu üyeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetçe belirlenir.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ‘’kabul etmesi halinde ‘’ bu kurulun onursal başkanıdır.

d) Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı başkanları görevden ayrılmaları halinde ‘’ Onursal Üye ‘’ sıfatını taşırlar.

e) Onursal Başkan ve üyeler davet üzerine vakfın toplantılarına katılabilirler, görüş ve önerilerde bulunabilirler ancak oy kullanamazlar.

ÜYELİK :

Madde 17- 

a) Vakıf Üyeliği: Türk Dünyası Parlamenterler Derneği’nin 31.12.2015 tarihine kadar mevcut olan üyeleri bu vakfın hâlihazır üyeleridir. Ayrıca yurtiçinden veya yurtdışından Türk ve Akraba Topluluk parlamenterleri vakfa üye olabilirler. Üyelerin oy kullanma hakkı yoktur. Üyelerden Vakıf Mütevelli Heyet üyelerinin veya Yönetim Kurulu üyelerinin teklifi ile ve Mütevelli Heyetin onayı ile Mütevelli Heyet üyeliğine seçilebilirler.

b) Üyelik Şekli : Vakıf üyeliği; Mütevelli Heyet Üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerince önerilir. Üyelik Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

c) Üyelerin Sorumlulukları: Vakfın bu senette ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yazılı vecibelerini yerine getirmeyen, vakıf faaliyetlerine veya vakfın tüzel kişiliğine zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar Yönetim Kurulu’nun kararı ve Mütevelli Heyetin onayıyla üyelikleri son bulur.

d) Üyeliğin Sona Ermesi: Aşağıdaki hallerde Vakıf üyeliği sona erer.

Ölüm,

Yazılı olarak Vakıf üyeliğinden ayrılmak,

Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin onayı ile üyelikten çıkarılır.

e) İtiraz: Vakıf üyeliğinden çıkarılanlar, durumun kendilerine yazılı olarak tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yargıya itiraz edebilir. 1 ay içerisinde yargıya müracaatta bulunmayanların üyelikleri sona erer.

f) Üyeliği Sona Erenlerin Borçları : Vakıf üyeliği sona erenlerin borçları muaccel olur ve alacaklarından mahsup edilir. Buna rağmen bakiye borcu kaldığı takdirde, herhangi bir ihbara ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir. Ancak, ölüm nedeniyle üyeliği sona erenlerin Vakıftaki alacakları borçlarına mahsup edildikten sonra kalan borçları, Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin onayıyla af edilir.

g) Üyeliği Sona Erenlerin Hakları: Herhangi bir nedenle Vakıf üyeliği sona erenler, Vakıf adına yapmış oldukları harcamalar dışında herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

h) Üyelik Hak ve Menfaatlerinin Devri : Vakıf üyeleri, üyelikten dolayı kazandıkları veya kazanacakları hak ve menfaatleri herhangi bir suretle başkasına devir veya temlik edemezler.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 18- Mütevelli Heyet Üyeleri aynı zamanda vakfın Kurucu Üyeleridir.

HUZUR HAKKI VE YOLLUKLAR:

Madde 19- Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyet belirler.

Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile vakıfta çalışan personellerin vazife gereği yapacakları seyahatlerin masrafı ile Vakıf adına yaptıkları harcamalar Vakıf tarafından karşılanır. Mütevelli Heyet toplantıları için, Mütevelli Heyet üyelerinin seyahat ve konaklama masrafları Vakıf tarafından karşılanır.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 20- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın gayesine uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılacak hibeler de dahil olmak üzere, her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

e) Üye aidatları.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 21- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 22- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı teklifi veya Yönetim Kurulunun yazılı teklifi ile , Mütevelli Heyetin üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 23- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakların nereye devredileceği Mütevelli Heyet üyelerinin üçte iki (2/3) çoğunluğunun kararıyla belirlenir.

Vakfın sona ermesi Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

Madde 24- İş bu vakıf senedinde hüküm altına alınmayan hususlarda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1- Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri işbu senedin ekinde

(Ek-1:Mütevelli Heyet Üyeleri) alfabetik sırayla belirlenmiştir.

Geçici Madde 2- İlk Mütevelli Heyet Toplantısına kadar, Mütevelli Heyet Vakfın temel politikalarını ve çerçeve programlarını hazırlar ve ilk Mütevelli Heyet onayına sunar.

Geçici Madde 3- Vakfın kuruluş ve tescilini müteakip aşağıda ad, soyad ve adresleri belirtilen kişiler ilk Mütevelli Heyet toplantısına kadar Yönetim Kurulu’nu teşkil eder.

( Ek-2: Geçici Yönetim Kurulu)

Geçici Madde 4- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemlerinin yapılması için Av. Havva HACİNECİPOĞLU yetkili kılınmıştır.

 


||| S O N D A K İ K A